Iedereen kan er prachtig uitzien, 

Synergy Care helpt u daarbij!

Privacy verklaring / cookiebeleid

Bij Synergy Care staat de privacy van bezoekers die de websites van Synergy Care bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van onze website. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

Synergy Care, gevestigd aan Veerstraat 31, Son en Breugel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

www.synergycare.nl
Synergy Care
Lynn Bolder
Veerstraat 31, Son en Breugel

Persoonsgegevens die wij verwerken

Synergy Care verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Geslacht 

– Geboortedatum 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie 

– Internetbrowser en apparaat type 

– Informatie betreffende ziektekostenverzekering 

– Huidtype


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Synergy Care verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

– Gezondheid 

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

– Ethnische afkomst 

– Levensstijl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@synergycare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Synergy Care verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Voor het afhandelen van uw betaling 

– Voor het afstemmen van de behandeling op uw huidtype 

– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

– Om goederen en diensten bij u af te leveren 

– Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen


Geautomatiseerde besluitvorming 

Synergy Care neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Synergy Care) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Synergy Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

– Voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment 

– Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment 

– Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment 

– E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment 

– Geboortedatum: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment 

– Gegevens over gezondheid: tot 2 jaar na uw laatste behandeling 

– Huidtype: tot 2 jaar na uw laatste behandeling


Delen van persoonsgegevens met derden 

Synergy Care verkoopt uw gegevens niet door. Synergy Care verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Synergy Care gebruikt de volgende cookies: functionele cookies, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Synergy Care gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Synergy Care en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@synergycare.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Synergy Care wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Synergy Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@synergycare.nl